Projectomschrijving: Activerend onderzoek toekomstige vormen van ontwikkelingssamenwerking

Toekomstige vormen van Ontwikkelingssamenwerking

Met dit activerend onderzoek naar toekomstige vormen van ontwikkelingssamenwerking  wil de stichting BMP Nederlandse burgers van verschillende origine en uit verschillende lagen van de bevolking betrekken bij de discussie over mogelijke toekomstige vormen van Europese ontwikkelingssamenwerking. Het project wil een bijdrage aan de meningsvorming in Nederland over Europese internationale samenwerking leveren en tevens de beeld- en meningsvorming over de rol van ontwikkelingslanden stimuleren.

Het activerend onderzoek kent twee afzonderlijke delen.
In deel 1 staat meningsvorming en oordeelsvorming over mogelijke nieuwe vormen van Europese ontwikkelingssamenwerking centraal.
Deel 2 zet in op verdieping en verbreding van het debat en ontwikkeling van handelingsperspectieven voor belangrijke nationale en Europese actoren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Het eerste deel van het project bestaat uit de volgende programmaonderdelen:

  1. 40 diepte-interviews onder verschillende groepen dertigers en veertigers (autochtone Nederlanders onder meer werkend bij internationale bedrijven of verbonden aan een vakbond en mensen met een migratie- vluchtelingenachtergrond)
  2. Een Experts meeting voor wetenschappers, journalisten, vertegenwoordigers van migranten- en vluchtelingenorganisaties, politici, beleidsmakers en enkele geïnterviewden, waarin de uitkomsten van de interviews worden geïnterpreteerd, becommentarieerd en vertaald naar aansprekende discussie- en debatonderwerpen voor een breder publiek.
  3. Stimuleren van een publiek debat over toekomstige vormen van Europese ontwikkelingssamenwerking, o.a. door de uitkomsten van interviews en de geformuleerde discussie- en debatonderwerpen te publiceren op internet, in een opiniërend artikel in een van de grotere dagbladen en via een landelijk radioprogramma.

Het onderzoek wordt inhoudelijk gevolgd en becommentarieerd door een kleine stuurgroep van mensen uit universitaire kring, bedrijfsleven en vluchtelingen/migrantenorganisaties en ontwikkelingssamenwerking.

 

Looptijd vanaf: 
december 2008 tot december 2010