Projectomschrijving: Oral History Centrum

Sprekende geschiedenis

Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een Nederlands Oral History Centrum

 
Naar aanleiding van de positieve ervaringen met het vluchtelingen oral history project Ongekend Bijzonder, heeft Stichting Bevordering Maatschappelijke participatie (BMP) het initiatief genomen om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral History centrum (werktitel: Sprekende geschiedenis). Dit initiatief is inmiddels omarmt door een aantal musea, universiteiten en maatschappelijke actoren. Voor de uitvoering van een  eerste haalbaarheidsonderzoek heeft BMP een partner gevonden in Musuem TwentseWelle. 
 
Er zijn verschillende motieven om een Oral History Centrum te willen ontwikkelen. Voor Stichting BMP staat vooral de behoefte van mensen om gehoord en gezien te worden en grip te krijgen op de eigen positie in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen centraal. Voor streek- en stadsmusea geldt onder andere dat zij op zoek zijn naar een herkenbare relatie met de eigen omgeving en een relatie met nieuwe makers en nieuw publiek. Voor archieven is het verwerven van nieuwe bronnen die rechtdoen aan de diversiteit van de huidige samenleving belangrijk, terwijl universiteiten, naast het creëren van inhoudelijk materiaal veel belang hechten 
aan een digitale infrastructuur , waarin verbinding tussen verschillende collecties en doorzoekbaarheid centraal staan. 
 
 Doel van het haalbaarheidsonderzoek is om na te gaan wat het draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral history Centrum dat een actieve bijdrage levert aan het verzamelen, bewaren toegankelijk maken en  op vernieuwende wijze presenteren van bestaand en nieuw oral history materiaal en dat tevens een functie vervult in het scholen van vrijwilligers en professionals.
Onder oral history wordt hier verstaan: het verzamelen, vastleggen en analyseren van levensverhalen en/of getuigenissen van mensen over bepaalde gebeurtenissen door middel van (open) interviews. 
Het haalbaarheidsonderzoek, dat door stichting BMP wordt uitgevoerd,  richt zich op vertegenwoordigers van archieven, musea, universiteiten, wetenschappelijke instituten en maatschappelijke initiatieven. Met  hen wordt in een serie van  circa 40 gesprekken en een expert meeting verkend wat hun verwachtingen zijn van een oral history centrum,  wat hun motieven hiervoor zijn, wat de uiteindelijke functies van het centrum zouden moeten zijn, hoe het centrum gepositioneerd kan worden, in hoeverre zij mee willen werken aan het realiseren van het beoogde centrum en welke financieringsmogelijkheden er zijn op kortere en langere termijn. Ook wordt er een internet search gedaan naar vergelijkbare initiatieven in het  buitenland. Het onderzoek start in april 2017.
Een rapport met bevindingen en conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zal in januari 2018 aan de betrokken partijen en andere geïnteresseerden verstrekt worden. 
Looptijd vanaf: 
april 2017 tot januari 2018