Tradities in de knel - proefschrift Ibrahim Yerden

De socialisatie van veel Turkse ouderen die nu in Nederland wonen, heeft plaatsgevonden in Turkije in een overwegend agrarische samenleving met een patrilineaire familiestructuur. Binnen deze structuur waren alle taken en verantwoordelijkheden rond de zorg voor ouderen geregeld. Nadat in Nederland bij de Turkse gastarbeiders de gezinshereniging en de gemeenschapsvorming op gang was gekomen, hebben zij geprobeerd de patrilineaire familiestructuur ook in Nederland vorm te geven. Hun streven naar de grootfamilie, waarbij drie generaties onder één dak samenwonen, was daarvoor exemplarisch. Belangrijke motivatie daarbij was om de traditionele zorgopvattingen en -praktijken in Nederland te continueren. In hoeverre zijn zij daarin geslaagd?

In zijn analyses laat Yerden zien, dat door de gewijzigde sociaal-economische en sociaalculturele omstandigheden de ontwikkeling in de sociale netwerken van Turkse ouderen alsmede de traditionele familiale zorgverwachtingen en zorgpraktijken onder druk zijn komen te staan. Dit geldt te meer wanneer de zorgbehoefte van de Turkse ouderen toenemen. 
De traditionele zorgplicht van de kinderen voor hun oudere ouders is door dit alles weliswaar minder vanzelfsprekend geworden, niettemin moeten we constateren dat de informele zorg/mantelzorg bij Turkse families nog altijd heel groot is. Deze zorg wordt steeds meer gegeven vanuit directe emotionele betrokkenheid – getuige de groeiende rol van dochters in die zorg – en het principe van wederkerigheid: ouders hebben voor de kinderen gezorgd en nu zorgen kinderen voor hun ouders. Deze ontwikkelingen hebben duidelijke raakvlakken met de ontwikkelingen die zich binnen de Nederlandse verzorgingsstaat aan het voltrekken zijn. Dit boek is van belang voor een ieder, die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in de zorg voor ouderen in Nederland in het algemeen en het functioneren van etnische groeperingen in het bijzonder. 
İbrahim Yerden is cultureel antropoloog en deed veel onderzoek op het gebied van ouderen, mantelzorg, huiselijk geweld en opvoeding en onderwijs bij etnische groeperingen in Nederland.